Bài tập về luyện tập phát triển câu chuyện năm 2024

1. Tuần 1 - Thương người như thể thương thân (1)

2. Tuần 2 - Thương người như thể thương thân (2)

3. Tuần 3 - Thương người như thể thương thân (3)

4. Tuần 4 - Măng mọc thẳng (1)

5. Tuần 5 - Măng mọc thẳng (2)

6. Tuần 6 - Măng mọc thẳng (3)

7. Tuần 7 - Trên đôi cánh ước mơ (1)

8. Tuần 8 - Trên đôi cánh ước mơ (2)

9. Tuần 9 - Trên đôi cánh ước mơ (3)

10. Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì I

11. Tuần 11 - Có chí thì nên (1)

12. Tuần 12 - Có chí thì nên (2)

13. Tuần 13 - Có chí thì nên (3)

14. Tuần 14 - Tiếng sáo diều (1)

15. Tuần 15 - Tiếng sáo diều (2)

16. Tuần 16 - Tiếng sáo diều (3)

17. Tuần 17 - Tiếng sáo diều (4)

18. Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

19. Tuần 19 - Người ta là hoa đất (1)

20. Tuần 20 - Người ta là hoa đất (2)

21. Tuần 21 - Người ta là hoa đất (3)

22. Tuần 22 - Vẻ đẹp muôn màu (1)

23. Tuần 23 - Vẻ đẹp muôn màu (2)

24. Tuần 24 - Vẻ đẹp muôn màu (3)

25. Tuần 25 - Những người quả cảm (1)

26. Tuần 26 - Những người quả cảm (2)

27. Tuần 27 - Những người quả cảm (3)

28. Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì II

29. Tuần 29 - Khám phá thế giới (1)

30. Tuần 30 - Khám phá thế giới (2)

31. Tuần 31 - Khám phá thế giới (3)

32. Tuần 32 - Tình yêu cuộc sống (1)

33. Tuần 33 - Tình yêu cuộc sống (2)

34. Tuần 34 - Tình yêu cuộc sống (3)

35. Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II