Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Muốn học tốt bộ môn hoá học không phải là khó. Các em chỉ cần nắm vững bản chất của chất, thông qua các phản ứng hoá học. Vì vậy Bài tổng hợp Phương trình hoá học lớp 11 sẽ cung cấp cho các em một cách đầy đủ, chi tiết nhất về phần hoá học hữu cơ lớp 11.

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Phương trình hoá học lớp 11

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

1. Phương trình hoá học:

- Phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học, gồm các công thức hoá học và hệ số thích hợp.

- Trong đó:

+ Các chất được ghi dưới dạng công thức hoá học.

+ Các chất bên trái dấu mũi tên: chất tham gia.

+ Các chất bên phải dấu mũi tên: chất sản phẩm.

- Lưu ý: Mặc dù có sự biến đổi từ chất này sang chất khác nhưng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

Ý nghĩa của phương trình hoá học:

Phương trình hoá học cho biết:

- Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

- Tỉ lệ này bằng hệ số trong phương trình hoá học.

II. Phương trình hoá học lớp 11: PHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

1. Ankan

Phương trình về tính chất hoá học của ankan:

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

2. Anken

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

3. Ankin

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

4. Ankađien

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

5. Benzen

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

6. Stiren

Stiren vừa có tính chất giống anken (có nối đôi ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

7. Ancol

Phương trình về tính chất ancol:

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

8. Phenol

Phenol và ancol đều có nhóm OH nên sẽ có tính chất tương tự nhau. Phenol chịu ảnh hưởng của vòng thơm nên sẽ có những tính chất khác ancol.

- Tính chất phenol:

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

9. Anđehit

- Tính chất Anđehit:

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

10. Xeton

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

11. Axit

Axit hữu cơ là axit yếu, có đầy đủ tính chất của một axit và một số tính chất khác.

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Cách giải bài hóa học kì 2 lớp 11 năm 2024

Phương trình hoá học lớp 11

Phương trình hoá học lớp 11 tổng hợp đầy đủ các phương trình phản ứng trong chương trình hoá học hữu cơ 11 theo từng loại chất cụ thể, phân loại theo trình chất và phương pháp điều chế. Mong rằng những phương trình này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em trong quá trình học tập và kiểm tra.