K2co3 có pH bằng bao nhiêu

Trong các dung dịch sau đây: K2CO3; KCl; CH3COONa; NH4Cl; NaHSO4; Na2S. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 3.       B. 5.       C. 2.        D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời 25.01.2022

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan gửi 25.01.2022

Có 3 dung dịch có pH > 7 là K2CO3; CH3COONa; Na2S vì:

CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-

CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-

S2- + H2O ⇌ HS- + OH-

Neo Pentan chọn trả lời tốt nhất

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

×

Login

Tên người dùng hoặc Địa chỉ Email

Mật khẩu

Tự động đăng nhập

Thống kê

  • Hoạt động25.01.2022
  • Lượt xem2278 lượt
  • Trả lời1 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Cho biết độ tan của muối ăn ở 20oC, 40oC và 60o lần lượt là 15g, 36g và 50g | 0 trả lời

Hiện tượng khi cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CO3,khuấy đều và làm ngược lại | 1 trả lời

Trong dung dịch ethanol (C2H5OH) có những kiểu liên kết hydrogen nào? | 1 trả lời

Dung dịch bão hoà Mg(OH)2 có pH = 10,5 | 2 trả lời

Hỗn hợp X gồm BaCO3 và NaHCO3 với tỉ lệ mol 1 : 1. | 1 trả lời

Cho 6,78 gam hỗn hợp x gồm Al và Al2O3 | 1 trả lời

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 nặng 18g ,chiếm 1 thể tích đúng bằng 2 lần thể tích của 0.5g H2 | 1 trả lời

Nung hỗn hợp A gồm sắt và lưu huỳnh sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn B. | 1 trả lời

Dẫn 0,21 mol hỗn hợp X gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,31 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. | 1 trả lời

Với giải bài 3.4 trang 5 sbt Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:

1 1744 lượt xem


Trang trước

Chia sẻ

Trang sau  


Giải SBT Hoá 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài 3.4 trang 5 Sách bài tập Hóa học lớp 11: Cho các dung dịch K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 1            

B. 2

C. 3             

D. 4

Lời giải:

Đáp án C

Những chất có pH >7 là: K2CO3, CH3COONa, Na2S

Lưu ý: Muối trung hòa tạo bởi cation kim loại mạnh và anion axit yếu bị thủy phân tạo môi trường bazơ (pH > 7).

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 3.1 trang 5 sbt Hóa 11: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:...

Bài 3.2 trang 5 sbt Hóa 11: Hoà tan một axit vào nước ở 25oC, kết quả là...

Bài 3.3 trang 5 sbt Hóa 11: Dung dịch của một bazơ ở 25oC có:...

Bài 3.5 trang 5 sbt Hóa 11: Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau:...

Bài 3.6 trang 5 sbt Hóa 11: Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20oC và 30oC dựa vào nồng độ H+...

Bài 3.7 trang 6 sbt Hóa 11: Nước nguyên chất ở 25oC có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H2O phân li ra ion...

Bài 3.8 trang 6 sbt Hóa 11: Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1,00?...

Bài 3.9 trang 6 sbt Hóa 11: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10?...

Bài 3.10 trang 6 sbt Hóa 11: Chỉ dùng thuốc thử phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HNO