Nghị định 91 2023 về hơp pháp hóa lãnh sự năm 2024

Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 98/2023/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Nghị định 91/2017/NĐ-CP).

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP bao gồm 10 chương với 117 điều tăng 02 chương và 35 điều so với Nghị định 91/2017/NĐ-CP (có 8 chương với 85 điều) với các nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Về phạm vi điều chỉnh

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về: Danh hiệu thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, đề nghị khen thưởng; hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng; tổ chức và hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng; xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; thủ tục huỷ bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; mẫu huân chương, huy chương, kỷ niệm chương; mẫu bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mẫu bằng danh hiệu vinh dự nhà nước và cờ thi đua; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng).

Thứ hai: Về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết nguyên tắc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gồm có 7 khoản tại Điều 4 (Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc khen thưởng gồm có 02 khoản tại Điều 3). Trong đó, bổ sung nội dung tại: khoản 4 “Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. Trường hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật”.

Thứ ba: Về đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng

Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tặng: Cờ thi đua Chính phủ tại Điều 5; Huân chương Sao vàng tại Điều 8; Huân chương Hồ Chí Minh tại Điều 9; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba tại Điều 10, 11, 12; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba tại Điều 13, 14, 15; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tại Điều 16, 17, 18; Huân chương Bảo vệ Tổ quóc hạng Nhất, Nhì, Ba tại Điều 19, 20, 21; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tại Điều 22; Huân chương Hữu nghị tại Điều 23. Đặc biệt, tại Điều 6, Điều 7, Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về khen thưởng quá trình cống hiến (Thời gian tham gia công tác để xét khen thưởng quá trình cống hiến; thời gian, chức vụ xét khen thưởng, điều kiện áp dụng; quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng quá trình cống hiến).

Thứ tư: Về nguyên tắc tính tiền thưởng

Ngoài 2 nguyên tắc giống như Nghị định 91/2017/NĐ-CP “1. Tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen thưởng. 2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam”. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP bổ sung thêm 06 nguyên tắc tại Điều 53: “3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn. 4. Trong cùng một hình thức khen thưởng, cùng một mức khen thưởng, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân. 5. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, có thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua tương ứng. 6. Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều hình thức khen thưởng, có thời gian, thành tích đạt được các hình thức khen thưởng đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các hình thức khen thưởng tương ứng. 7. Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa được công nhận danh hiệu thi đua vừa được quyết định hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng. 8. Trong trường hợp thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Chính phủ sẽ quy định quỹ thi đua khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình”.

Thứ năm: Về mức tiền thưởng

Ngoài các nội dung quy định về mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua (cá nhân, tập thể), danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước huy chương, huân chương các loại, được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định giống như Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Tại Điều 54, 55, 56, 57, 58, 59 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP đã bổ sung kèm theo mức thưởng danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua toàn quốc và chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh là “khung, hộp đựng danh hiệu, huy hiệu”; kèm theo “khung” đối với chiến sĩ thi đua cơ sở; tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng, thôn, tổ dân phố văn hoá, huân chương các loại,…

Tại Điều 58 (điểm b, khoản 1) quy định “Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở” (Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định 1,0 lần); bổ sung mức thưởng cho các hình thức khen thưởng: “c) Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở; d) Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, TC CT-XH, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở; đ) Cá nhân được tặng Bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Bằng khen của Đại học Quốc gia được tặng Bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở”.

Ngoài ra, Nghị định 98/2023/NĐ-CP còn quy định chi tiết yêu cầu, nghi thức việc trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Điều 24, 25, 26, 27; thẩm quyền quyết định, đề nghị khen thưởng, thủ tục xét khen thưởng từ Điều 28-44; công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân tập thể, công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng tại Điều 45, 46; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, khent hưởng các cấp từ Điều 47-49; Quỹ thi đua, khen thưởng từ Điều 50-52; xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác từ Điều 60-73; thủ tục huỷ bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng từ Điều 74-76; quy định mẫu huân chương, huy chương, kỷ niệm chương; mẫu bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mẫu bằng danh hiệu vinh dự nhà nước và cờ thi đua; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng từ Điều 77 -115 và Điều khoản thi hành tại Điều 116, 117.